25 ناۋرىزدا بىر ساعات جارىق وشىرىلەدى

718
0
بولىسۋ:

الەمدە ونىنشى رەت وتىپ جاتقان كوپشىلىك حالىقتى قامتىعان ەكولوگييالىق اكتسييا بيىلعى جىلى 25 ناۋرىزدا ساعات 20:30 وتەدى. «جەر ساعاتىنىڭ» باستى تاقىرىبى «ادامنىڭ ەكولوگييالىق جاۋاپكەرشىلىگى» بولىپ تابىلادى.

جەر ساعاتى (اعىل. Earth Hour) –دۇنيەجۇزىلىك تۇمسا  تابيعات قورىنىڭ  ناۋرىزدىڭ سوڭعى سەنبىسى كۇنى جىل سايىن وتكىزەتىن جانە بۇقارا حالىقتى بىر ساعاتقا جارىق پەن ەلەكتر جابدىقتارىن سوندىرۋگە ۇندەيتىن شارا. اكتسييانى وتكىزۋدەگى ماقسات – الەم جۇرتشىلىعىنىڭ نازارىن كليماتتىڭ جاھاندىق وزگەرۋ پروبلەماسىنا اۋدارۋ جانە ادامداردى ەنەرگييا مەن باسقا دا تابيعي رەسۋرستاردى ۇنەمدەۋگە شاقىرۋ.

«جەر ساعاتى» – جارىقسىز تەرەزەلەر, سوندىرىلگەن تەلەديدارلار, كومپيۋتەرلەر مەن باسقا دا تۇرمىستىق ەلەكتر قۇرالدار اكتسيياسى. كليماتتىڭ وزگەرۋىنە قارسى باعىتتالعان اتالمىش شاراعا الەمنىڭ 1,5 ميللياردتان استام ادام, 128 ەلدىڭ 4616-دان اسا قالاسى, بىر ساعاتقا ەلەكتر قۋاتىن وشىرۋگە ۋادە بەرگەن, ال ولاردىڭ سانى كۇن ساناپ وسۋدە. كەڭسەلەر مەن تۇرعىن ۇيلەردە جارىقتى سوندىرۋ ارقىلى جەر تۇرعىندارى عالامشاردىڭ ەنەرگيياسىن ساقتاۋعا سويتىپ وز ۇلەسىن قوسپاق.اكتسيياعا قازاقستاننىڭ كەز-كەلگەن تۇرعىنى قاتىسا الادى.

 2017 جىلدىڭ 25 ناۋرىزىنان باستاپ, قازاقستاندا دۇنيەجۇزىلىك تۇمسا  تابيعات قورىنىڭ (WWF), G-Global حالىقارالىق حاتشىلىعىنىڭ جانە «جاسىل ەكونوميكا» جانە G-Global دامىتۋ كواليتسيياسىنىڭ قامقورلىعىمەن, استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن ۇيىمداستىرىلعان «جەر ساعاتى» اتتى جىل سايىنعى اكتسيياسى وتەدى.ىس-شارانىڭ ماقساتى – عالامشاردىڭ بولاشاعىنا بەي-جاي قاراماۋ بەلگىسى رەتىندە الەم حالقىن جارىقتى جانە تۇرمىستىق ەلەكتر قۇرالدارىن بىر ساعاتقا سوندىرۋگە شاقىرۋ.

«جەر ساعاتى – 2017» ۇرانى – «عالامشاردى ەمەس, وزىڭدى وزگەرت!». اكتسييا شەڭبەرىندە  دۇنيەجۇزىلىك جابايى تابيعات قورى ادام تابيعاتقا قالاي اسەر ەتەتىنى جانە وسى اسەر ەتۋدىڭ سالدارى قانداي بولاتىنى جايىندا ايتىپ بەرەدى. ححى عاسىردىڭ ورتاسىنا قاراي ورمانىمىزدا, سۋىمىزدا, قورشاعان ورتامىزدا جانە جەرىمىزدە قانداي وزگەرىس بولۋى مۇمكىن? ال باستىسى – بىزدىڭ ارقايسىمىز وسى ومىرلىك ماڭىزى بار قورلارىمىزدى جوعالتىپ الماس ۇشىن بۇگىنگى كۇننىڭ وزىندە نە ىستەي الامىز?

بىز عالامشارعا شامادان تىس جوعارى جۇكتەمەنى ارتامىز, – دەيدى رەسەي WWF ورتالىق-ازييا باعدارلاماسىنىڭ ديرەكتورى ەكاتەرينا ۆوروبەۆا.بۇگىنگى تاڭدا ادامزات ۇدايى جاڭعىرۋى ۇشىن وسىنداي جەر سيياقتى 1,6 عالامشار قاجەت بولاتىنداي قورلاردى پايدالانادى. جەر ساعاتى شەڭبەرىندە WWF اركىمدى وزىنىڭ ادەتتەرىنە جانە تۇتىنۋشىلىق ىزەتتەرىنە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا شاقىرادى».

تاياۋ كۇندەرى قازاقستاندا «جەر ساعاتىنىڭ» سايتى ىسكە قوسىلادى, مۇندا اكتسيياعا قالاي قاتىسۋعا بولاتىنى تۋرالى تولىق اقپارات ورنالاستىرىلادى. انىقتامالىق اقپاراتتى جانە عالامشارعا اسەردى قالاي تومەندەتۋگە بولاتىنى جايىندا كەڭەستەردى قازىردىڭ وزىندە «جەر ساعاتىنىڭ» ورىس تىلىندەگى سايتىنان الۋعا بولادى: wwf.ru/60.

ەكولوگييانىڭ ماسەلەلەرى تۋرالى بارى بىلەدى, بىراق بۇل بىلىم بارىنشا تار ۇعىمدا جانە ادامداردىڭ مىنەز-قۇلقى مەن ومىر سۇرۋ سالتىن وزگەرتپەيدى, – دەيدى سالتانات راحيمبەكوۆا, «جاسىل ەكونوميكا» جانە G-Global دامىتۋ كواليتسيياسى باسقارماسىنىڭ تورايىمى. – ەگەر ادامزات ەكونوميكانى ەكولوگييالىق نەگىزدە قايتا قۇرماسا, وندا 2030 جىلعا قاراي ونەركاسىپ پەن كەنتتەنۋدىڭ تابيعاتقا تۇسىرەتىن ۇدەمەلى سالماعىن كوتەرۋ ۇشىن بىزدىكىندەي تاعى ەكى عالامشار قاجەت بولادى».

««جەر ساعاتىنداعى» باستىسى – بۇل سيمۆوليزم. اكتسييا جوق دەگەندە بىر ساعاتقا بولسا دا ماڭىزدى ماسەلەلەرگە نازار اۋدارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى جانە بىرتىندەپ تابيعاتقا دەگەن  قامقورلىق ادەتكە اينالادى, – دەپ اتاپ وتەدى الان بەسەن, قازاقستانداعى «جەر ساعاتى» اكتسيياسىنا قاتىسۋشى ەرىكتىلەردىڭ بىرى. – ەلەكتر قۋاتىن سوندىرۋگە فاناتيزممەن قاراۋدىڭ قاجەتى جوق. باستىسى – سەن بىزدىڭ عالامشاردىڭ قورلارى شەكسىز ەمەس ەكەندىگى جايىندا ويلانا باستاعانىڭ».

«ايقىنننىڭ قوسىمشا اقپاراتى:دۇنيەجۇزىلىك تۇمسا تابيعات قورى (WWF) — 5 ميلليونعا جۋىق تۇراقتى جاقتاستارىن بىرىكتىرىپ وتىرعان جانە 100-دەن استام ەلدە جۇمىس ىستەيتىن اسا ىرى حالىقارالىق تابيعات قورعاۋ ۇيىمدارىنىڭ بىرى. WWF مىندەتى — عالامشاردىڭ تابيعي ورتاسىنىڭ ۇدەمەلى توزۋىن بولدىرماۋ جانە ادام مەن تابيعاتتىڭ اراسىنداعى تەپە-تەڭدىككە قول جەتكىزۋ. باستى ماقسات — جەردىڭ بيولوگييالىق ارتۇرلىلىگىن ساقتاپ قالۋ. WWFInternational-مەن ۋاعدالاستىق اياسىندا قوردىڭ قازاقستانداعى وكىلدىگىن رەسەي WWF ورتالىق-ازييا باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرادى.

G-Global حالىقارالىق حاتشىلىعى 2013 جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ن.ا.نازارباەۆتىڭ «عالىمداردىڭ ەۋرازييالىق ەكونوميكالىق كلۋبى» قاۋىمداستىعى بازاسىندا تۇراقتى جۇمىس ىستەيتىن G-Global  حاتشىلىعىن قۇرۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن (2012 جىلعى 01 ماۋسىمداعى №61-13.150 قارار) ورىنداۋ ماقساتىندا قۇرىلدى.

حاتشىلىق ەكونوميكا سالاسىنداعى ەڭ وزەكتى تاقىرىپتار بويىنشا بەيرەسمي سۇحبات جۇرگىزۋگە, جەكەلەگەن ەلدەردەگى دە, بۇكىل الەمدىك كەڭىستىك اۋقىمىنداعى دا ىستەردىڭ اعىمداعى جانە كەلەشەكتەگى جاعدايىن تالداۋعا, وسى نەگىزدە كەشەندى زەرتتەۋلەردى, ۇسىنىستاردى, حاتشىلىقتىڭ جۇمىسىنا تاجىريبەلىك سيپات بەرەتىن باسقا دا قۇجاتتاردى جاساپ شىعارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. حاتشىلىقتىڭ جۇمىسى جوبالاردى ىسكە اسىرۋ, سۇحبات الاڭدارى مەن وزىق بىلىمدەر, تاجىريبەلەر مەن تەحنولوگييالار ترانسفەرتىن قۇرۋ جولىمەن G-Global قاۋىمداستىقتىڭ سىرتقى ەكونوميكالىق جانە سىرتقى ساياسي باستامالارىن العا جىلجىتۋعا باعىتتالعان.

حاتشىلىقتىڭ نەگىزگى جوبالارى مىنالار: استانا ەكونوميكالىق فورۋمى, ەكسپو-2017, جاھاندىق ەنەرگو-ەكولوگييالىق دامۋ ستراتەگيياسى, «جاسىل كوپىر» سەرىكتەستىك باعدارلاماسى جانە تاعى باسقالار. حاتشىلىق ونىڭ مۇشەلەرىنىڭ, مەملەكەتتىك, حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ, بيزنەس قاۋىمداستىق پەن ازاماتتىق قوعامنىڭ اراسىنداعى سۇحبات الاڭى رەتىندە جۇمىس ىستەيدى; G-Global اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتيۆتىك تۇعىرنامانىڭ جۇمىسىن جۇرگىزەدى.

«جاسىل ەكونوميكا» جانە G-Global دامىتۋ كواليتسيياسى» (كواليتسييا) – «جاسىل ەكونوميكا» قاعيدالارىن زەرتتەۋ مەن تاراتۋعا ماماندانعان ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىم, بۇگىندە قازاقستاننىڭ «جاسىل ەكونوميكاعا» وتۋ تۇجىرىمداماسى مەن «جاسىل كوپىر» سەرىكتەستىك باعدارلاماسىنىڭ قوعامدىق پروۆايدەرىنىڭ رولىن اتقارۋدا. كواليتسييا, ەل پرەزيدەنتى ن.ا.نازارباەۆتىڭ ەكسپو-2017 كورمەسىن «بولاشاقتىڭ ەنەرگيياسى» تاقىرىبىندا وتكىزۋ باستاماسىن قولداي وتىرىپ, سو2 شىعارىلۋىن ازايتۋ, ەنەرگييالىق تيىمدىلىكتى ارتتىرۋ, جقك ۇلەسىن ۇلعايتۋ جانە قۋاتتىڭ بارلىعى ۇشىن قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ (www.greenkaz.org) تارىزدى مامانداندىرىلعان كورمەنىڭ نەگىزگى تاقىرىبىن العا جىلجىتۋعا ارنالعان كوپتەگەن قوعامدىق ىس-شارالار مەن جوبالاردىڭ باستاماشىسى جانە ۇيىمداستىرۋشىسى رەتىندە قاتىسادى.

كواليتسييا وزىنىڭ ەكولوگييالىق قىزمەتىنىڭ تانىلۋى رەتىندە 2014 جىلى جاھاندىق ەكولوگييالىق قوردىڭ (جەق) «سەنىم بەلگىسىن» الدى. بۇۇ اتمەاك-مەن, ەسكاتو وون, دۇنيەجۇزىلىك جابايى تابيعات قورىمەن (رەسەي WWF), قازاقستاننىڭ كوپتەگەن مەملەكەتتىك ورگاندارىمەن جانە دامۋ ينستيتۋتتارىمەن ىنتاماقتاستىق جونىندەگى مەموراندۋمدارعا قول قويدى.

ەركىن قالدان

بولىسۋ:

پىكىر جازۋ


*