باقىلاۋعا الىندى

564
0
بولىسۋ:

جايىق وزەنىندەگى بالىقتاردىڭ جاپپاي قىرىلۋىنا بايلانىستى پارتييا توراعاسىنىڭ بىرىنشى ورىنباسارى ماۋلەن اشىمباەۆ فەيسبۋكتاعى پاراقشاسىندا پىكىر بىلدىردى.ول بولاشاقتا مۇنداي جاعدايلاردىڭ قايتالانباۋى ۇشىن وقيعانىڭ سەبەپتەرىن انىقتاۋ بويىنشا كەشەندى جۇمىستار جۇرگىزۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.

ول سونىمەن قاتار ماجىلىس وتىرىسىندا دەپۋتاتتار باس پروكۋرور قايرات قوجامجاروۆقا وسى ماسەلەنى باقىلاۋىنا الىپ, تەرگەۋ بارىسىنا بارۋ تۋرالى وتىنىش-تىلەگىن جەتكىزدى.
– اتىراۋ وبلىسىنداعى بىزدىڭ فيليالىمىز ىشكى ىستەر ورگان­دارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىمەن جانە ۆەتەرينارلارمەن بىرلەسىپ, بالىقتاردىڭ سورەلەرگە كىرۋىنە جول بەرمەۋ ۇشىن بالىق ونىمدەرىن بولۋ ورىندارىن باقىلايتىن بولادى, – دەدى ماۋلەن اشىمباەۆ.
جايىق وزەنىندەگى بالىق قى­رىلۋ ماسەلەسىن پارتييانىڭ اتىراۋ وبلىستىق فيليالى دا وز قادا­عالاۋىنا الدى. فيليالدا اتالعان ماسەلەگە بايلانىستى جيىن وتتى.
Nur Otan پارتيياسى اتىراۋ وبلىستىق في­ليالى تو­راعاسىنىڭ بىرىنشى ورىنباسارى نۇرلىبەك وجاەۆتىڭ ايتۋىنشا, جايىقتاعى بالىق ولىمىنىڭ بەلگىلەرى 2018 جىلدىڭ 2 جەلتوقسانىندا تىر­كەلىپ, وتكەن جىلدىڭ 9 جەلتوق­سانىنا دەيىن جالعاسقان.
«قازىرگى تاڭدا جاپپاي بالىق ولىمى جوق. وزەننەن جينالعان ولى بالىقتار­دىڭ اراسىندا جاڭادان ولگەن بالىق قاڭقالارى تابىل­مادى. كوكتەم شىعا جايىق وزە­نىنىڭ مۇزى ەرىگەسىن, جەلتوقسان ايىندا ولگەن بالىقتاردىڭ مۇزعا قاتقان دەنەلەرى سۋ بەتىنە قالقىپ شىعۋدا. 13 ناۋرىزىنداعى جاعداي بويىن­شا, جايىق وزەنىنەن 111,4 توننا بالىق جينالعان. وزەننەن سۋ سى­نامالارى اپتاسىنا ەكى رەت قو­عامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ, ەكولوگييا دەپارتامەنتتەرى جانە «قاز­گيدرومەد» ومم الىپ تەك­سەرۋدە. قازىرگى ۋاقىتتا سۋ سىنا­مالارى بىرقالىپتى جانە تۇر­عىندار مەن جانۋارلارعا قاۋىپ توندىرمەيدى», – دەدى ول.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە, جەر­گىلىكتى تۇرعىنداردىڭ قازىر جايىق­تا بالىق ازدىعى تۋرالى الاڭداۋشىلىعى نەگىزسىز. اتالعان شاراعا وبلىستىق پارتييا فيليا­لىنىڭ باستاماسى­مەن وبلىستىق, قالالىق ماسليحات دەپۋتاتتارى جانە «جاس وتان» جق مۇشەلەرى دە قولداۋ شارالارىنا ارالاسۋدا. ەكى باعىتتا تازالاۋ جۇمىستارى ۇيىم­داستىرىلۋدا.
اتىراۋ قالاسىندا ولى بالىق­تاردى جيناۋ شارالارى 7 ناۋ­رىز­دان بەرى جۇرىپ جاتىر. 10 ناۋ­رىز­دان باستاپ بۇل جۇمىستارعا ەرىك­تىلەر قوسىلىپ وتىر. 16 ناۋرىز كۇنى وتەتىن قالالىق سەنبىلىككە قالا, وبلىس تۇرعىندارىمەن بىرگە نۇروتاندىقتار اتسالىسادى. اتالعان ماسەلە Nur Otan پارتيياسى اتىراۋ وبلىستىق فيليالىنىڭ ۇدايى باقىلاۋىندا بولادى.

اتىراۋ وبلىسى

بولىسۋ: