كورىسۋ كۇنگى قۇرمەت

585
0
بولىسۋ:

Nur Otan پارتيياسى «جاس وتان» جاستار قاناتى باتىس قازاقستان وبلىستىق فيليالىنىڭ ۇيىم­داستىرۋىمەن ورال قالاسىنىڭ «اتريۋم» ساۋدا ۇيىندە 14 ناۋرىز – كورىسۋ  كۇنىنە وراي مەرەكەلىك شارا وتتى.

شارا بارىسىندا جاسوتاندىق بەلسەندىلەر قازاقى ناقىشتاعى جانە ۇلتتىق كيىمدەرىمەن قالا تۇر­عىندارىن كورىسۋ كۇنىمەن جانە كەلە جاتقان ناۋرىز مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى. شارا بارىسىندا كۇمبىرلەگەن كۇي تارتىلىپ, ان شىرقالىپ, مەيرامدى تاماشا­لاۋشى ۇلكەن-كىشىگە داستارقان جايىلىپ, ۇلتتىق دام-تاعام ۇسىنىلدى.
بۇل شاراننىڭ باستى ماقساتى قالامىزدىڭ جاستارى مەن تۇر­عىندارىنا ۇلتتىق داستۇرىمىز بەن ۇلتتىق مەيرامىمىزدى ناسي­حاتتاپ, تۇرعىندارعا ادەمى كوڭىل-كۇي سىيلاۋ, ۇلكەن­دەرگە كورىسۋ ارقىلى قۇرمەت كورسەتۋ بولاتىن. جالپى, شاراعا 70-تەن استام قالا تۇرعىنى, جاستار جانە جاسوس­پىرىمدەر قاتىسىپ, باتىس­قا­زاق­ستاندىق جاسوتاندىقتاراعا العى­سىن بىلدىردى.

باۋىرجان فايزوللاۇلى, ورال قالاسى

بولىسۋ: