Радиациялық қауіпсіз аймақ қандай? Ол жерлерді пайдалануға бола ма? Оның залалсыз екеніне зерттеу жүргізілді ме? Бұған қазақ ғалымдары қандай болжам жасады?
Радиациялық қауіп төндірмейтін жерді шектеусіз пайдалануға болады – Еділ Жаңбыршин

Біз осы орайда көкейіміздегі көп сауалды ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, «AMANAT» партиясы фракциясының мүшесі Еділ Жаңбыршинге қой­ған едік.

– «Семей ядролық қауіпсіздік ай­ма­ғы туралы» Заң қабылданды. Заңның қан­дай ерекшеліктері бар?

– Заңның негізгі мақсаты – бұрын­ғы Семей ядролық сынақ алаңында (СЯА) және оған іргелес жатқан жер­лер­де радиациялық және экологиялық қауіпсіздіктің тиісті деңгейін қамта­ма­сыз ету. Сонымен қатар Семей ядролық алаңы жерлерінің пайдаланылуына мем­лекеттік бақылауды күшейту, ра­диа­циямен зиянданған аумақты реа­би­литациялау, Қазақстан Республика­сы­ның ғылыми әлеуетін дамыту, атом энер­гиясын бейбіт мақсатта пайдалану мә­селелерінде Қазақстан Респуб­ли­ка­сы­ның ұстанымын нығайту. 

– Оның залалсыз екенін кім зерт­тей­ді? Өзіміздің отандық институттар мен ға­лымдар ма? Шетелдік ғалымдар да қа­тыса ма?

– Зерттеулерді отандық ғылыми ор­­­талық жүргізген. Нақтылап айтсақ, 2008-2021 жылдар аралығында «Яд­ро­лық-энергетикалық жобаларды да­мы­ту» республикалық бюджет бағ­дар­ла­масы­ның «Қазақстан Республикасы­ның аумағында радиациялық қауіп­сіз­дікті қамтамасыз ету» кіші бағдарла­ма­сының шеңберінде «Ұлттық ядролық ор­талық» РМК-ны СЯА-да кешенді эко­логиялық зерттеулер жүргізді және олар келесі бағыттарды қамтыды:

- топырақ жамылғысындағы техно­ген­ді радионуклидтердің құрамын анық­тау;

- жерүсті және жерасты суларының радиациялық жағдайын бағалау;

- атмосфералық ауаның радиация­лық күйін бағалау;

- флора мен фаунаның радиациялық жағдайын бағалау;

- егер сынақ аймағында тұрғындар қо­ныстанған жағдайда, онда тұратын жә­не қызмет атқаратын адамдардың қа­былдауы мүмкін сәулелену дозала­рын есептеу. 

Кешенді зерттеу барысында жалпы 30 мыңнан астам қоршаған орта объек­ті­лерінің, оның ішінде топырақтың, су­дың, ауаның, өсімдіктер мен жануар­лар­дың сынамалары алынды. Олардағы жасанды радионуклидтердің құрамын анықтау үшін таңдалған үлгілерге 100 мыңнан астам зертханалық талдаулар жа­салды. Жер бедерінде 200 мыңға жуық радиометриялық өлшеулер жүр­гізілді. 5000-нан астам техногендік объек­тілер дешифрландырылып және олар­ға радиациялық зерттеулер жүргі­зілді, радиациялық жағдайдың 1000-нан астам картасы жасалды. СЯА үшін ГИС-жобасы құрылды, онда қазіргі уа­қытта бар барлық сауалнама нәти­желері жинақталған.

Осы жұмыстардың нәтижелері бойын­ша СЯА кешенді экологиялық зерттеулердің материалдары дайындал­ды және олар мемлекеттік экологиялық сараптамаға жіберіледі. СЯА зерт­теу­лердің басты нәтижесі ядролық сынақ­тар­дың салдарынан пайда болған ра­диоак­тивті ластанған учаскелердің ше­карасын анықтау.

Ұлттық ядролық орталықтың сы­нақ аумағын зерттеу үшін қолданған тә­сілі оң қорытындылар түрінде көрі­ніс табу арқылы МАГАТЭ сарапшылары тарапынан оң бағаланды.

– Семей сынақ алаңындағы қауіпсіз­дік аймақ деп отырғанымыз қандай ай­мақ? 

– Семей ядролық қауіпсіздік ай­ма­ғы­на (СЯҚА) тұрғындарға ядролық жә­не радиациялық қауіп төндіретін яд­ролық қаруды сынау нәтижесінде пай­да болған радиоактивті ластанудың бар­лық учаскелері мен объектілері кіре­тін болады.

Ядролық қауіпсіздік аймағы толы­ғы­мен дерлік СЯА шегінде орналаса­тын болады, бірақ сонымен бірге бір­қа­тар жағдайларда СЯА іргелес кейбір аумақтардың ядролық сынақтардың радиоактивті ластануына ұшырағанын ескеру қажет.

Ол үшін 2023–2024 ж.ж. бұл аумақ­тар­ға кешенді экологиялық зерттеу жүр­гізілетін болады.

СЯҚА аумағында тұрақты негізде ке­лесі іс-шаралар жүзеге асырылатын бо­лады:

– инфрақұрылым объектілерін тиім­ді басқаруды және дұрыс ұстауды, жөн­деуді, реконструкциялауды және жаң­ғыртуды ұйымдастыру;

– радиоактивті ластанудың та­ралуын шектеу бойынша жұмыстарды жүргізу;

– шектен тыс радиоактивті лас­тану­ға ұшыраған жерлерді қалпына кел­тіру;

– Семей ядролық қауіпсіздік ай­мағының қауіпсіздігін күшейту; 

– атмосфералық ауаның, жерасты жә­не жерүсті суларының, топырақ пен өсім­діктердің радиоактивті ластану дең­­­гейін тұрақты бақылауды қам­та­масыз ету, сондай-ақ Семей ядролық қауіпсіздік аймағындағы радионук­лид­тердің миграциясының параметрлерін анықтау.

Кешенді экологиялық зерттеулер нә­тижесінде қоршаған ортаның негізгі ком­поненттерінің радиациялық жай-күйі туралы алынған мәліметтер, СЯА әкім­шілік шекарасын оның радио-э­кологиялық жағдайына сәйкес қайта қарауға мүмкіндік береді. 

СЯА аумағы екі құрамдас бөлікке бө­лінеді:

1) тұрғындарға радиациялық қауiп төн­дiруi мүмкiн емес және босалқы жерлер санатынан шығарылуы және шаруашылық айналымға берiлуi мүм­кiн жерлер;

2) тұрғындарға радиациялық қауiп төн­дiретiн және онда болуы ерекше тәр­тiппен реттелетін СЯҚА құруға ұсы­­­нылатын жерлер. 

– Сынақ алаңы ядролық қауіпсіздік ай­мақ деп танылу үшін қандай крите­рий­лер қойылады? 

– СЯА радиоактивті ластануға ұшы­раған және ядролық қару сы­нақ­тары жүргізілген жерлері, кешенді эко­логиялық зерттеулер мен мем­ле­кет­тік экологиялық сараптаманың қ­о­­­рытындысы негізінде Семей ядро­лық қауіпсіздік аймағының жерлері деп ауыстырылады және танылады.

– Заң қауіпсіз аймақ деп белгілеп отыр­­­ған жерлерді пайдаланған және одан алынатын өнімдердің адамдардың ден­саулығына қауіп келмейтіндігіне ке­пілдік бере ала ма? 

– «Семей ядролық қауіпсіздік ай­ма­ғы туралы» Заң Семей ядролық қауіп­сіздік аймағын құру және пайда­лану кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді.

Тұрғындарға әлеуетті радиациялық қауіп төндірмейтін жерлерді босалқы жер­лер санатынан шығаруға және шек­теусіз шаруашылық айналымға беру­ге болады. Босалқы жерлерді басқа са­наттарға ауыстыру туралы шешім ке­шенді экологиялық зерттеу және мем­лекеттік экологиялық сараптама материалдары негізінде қабылданады. Бұл ретте кешенді экологиялық зерттеу ма­­териалдарында ұсынылатын қыз­мет­тің сипаты ескерілуі тиіс.

– Қауіпсіз деп танылған жерлерді қан­дай мақсатқа қолдану көзделеді?

– Семей ядролық қауіпсіздік айма­ғы­на кірмейтін бұрынғы Семей поли­го­­нының шартты түрде таза жерлерін (шамамен 8900 км2) шаруашылық қыз­метке одан әрі беру мүмкіндігі пай­да болады.

Тұрғындарға радиациялық қауіп төн­дірмейтін жерлерді Қазақстан Рес­пуб­ликасының нормативтік-құқықтық ак­тілер талаптарын сақтай отырып, шек­теусіз пайдалануға болады.

Сұхбаттасқан 

Жадыра МҮСІЛІМ